Ekologické faktory a podmínky prostředí
- abiotické (klima, edafické a orografické), biotické (rostliny, živočichové, mikroorganismy), antropogení (člověk)
činitelé = ekologické faktory, statické podmínky = podmínky

Faktory a podmínky musí zajistit : energetické a látkové zdroje pro metabolismus, odstraňovat nepotřebné produkty,umožnit rozmnožování a rozšiřování potomstva,vytvářet vhodné podmínky pro životní děje, zabraňovat negativním vlivům.

Limitující činitel = nedostatek jedné podmínky
Ekologická amplituda = GAUSS, rozpětí faktorů a podmínek prostředí, v němž může nějaký org.ex.pesimální, optimální.
Klimatické faktory a podmínky : světlo, teplo, vlhkost, srážky, složení a proudění vzduchu
Závislost na světle :
FOTOFILNÍ, SCIOFILNÍ, FOTOFOBNÍ
Teplo : Poikiotermní – (nestáloteplý); Homoiotermní – (stáloteplý)

BERGMANNOVO pravidlo : teplo = menší tělesný objem, rychlejší pohlavní zralost
ALLENOVO pravidlo : chlad : kratší uši, ocas atd…
GLORENOVO pravidlo : teplo = černý pigment; zima = bílý || šedý pigment

Vodní faktor : Hydrofyt = vodní, Hygrofyt = suchozemský velmi vlhký, Mezofyt = stříd.vlhký, Xerofyty = suchý(Sukulenty – dužnaté, možnost uzavření průduchů;Sklerofyty – voskový povlak, stálezelené)

Xerofilní živ. = nepatrné množství vody (velbloud);Hygrofilní živ. = bez ochrany vůči vyschnutí
Tlak vody : Stenobatní – p; Eurybatní – a
Slanost vody : Reofilní živ. – slaná voda; Limnofilní živ. – sladká voda

Při nedostatku O2 ve vzduchu : aerenchyn : řidké pletivo;Pneumatofory : dýchací kořeny

RANKIERŮV systém životních forem : Fanerofyt 25+; Chamaefyt 25-;Hemikryptofyt listová růžice;Geofyt hlíza;Therofyt semeno
Helofyt bahno;Hygrofyt voda;Epifyt paraziti

Edafické faktory : Petrofyt – skála; Psamofyt – písečné půdy; Pelofyt – jílovité a jemnozrné půdy

Podle množství živin v půdě : Eutrofofyty – hodně; Mezotrofyty – středně; Oligofyty – málo

Podle pH : Acidofyty;Neutrofyty; Alkalofyty

Horní hranice lesa : hranice, kde les přestává být souvislý, Horní hranice stromová : hranice, kde už nerostou stromy vyšší jak 5m. Hranice lesa : edafická, klimatická, orografická a umělá

Biotické faktory :

Neutralismus, Konkurence, parasitismus, predace, komenzalismus, mutualismus

Antagonické vztahy = predace, parasitismus

Mutualistické vztahy =  komensalismus, mutualismus

Antropogení faktory : Přímé vlivy : Mýcení lesa;Ždáření lesa;Kosení;Spásání;Sešlapování;Vypalování;Přímé ničení;Úmyslné výsevy a vysazování;Vyhubení rostlin

Nepřímé vlivy : Vysušování;Zavlažování půdních kultur;Hnojení;Akcelerovaná eutrofyzace;Ochuzování půdy o živiny;Působení imisí;Použití pesticidů;Zavlečení

Naleziště (lokalita) – místo určené z.s., kde se taxon vyskytuje; Stanoviště – soubor všech ekologických faktorů daného místa; Areál – prostor rozšíření

Ubikvist – rostlina rostoucí ve velmi různých společenstvech; Vikarizace – rozdělení se jedné rostliny na více zástupných druhů (alpinský, krkonošský)

Ryby : Katadromní = řeka -> moře; Anadromní = moře -> řeka

Metody tvorby BIO-Map : Bodové, plošné, síťové, rastrové, rastrově bodové

Floristické rozdělení světa : Neotropní, Paleotropní Kapská, Australská, Antarktická, Holoarktická

Faunistické rozdělení světa : Neogea, Paleogea, Notogea, Arktogea

Populace – skupina rost.||živ.vyskytující se v dané části území

Biocenóza – soubor rostl.a živočichů spojených vzájemnými vztahy

Biomasa – dělíme na fyto a zoo, je to hmotnost organismů na ploše

Produkce – znak udávající tvorbu biomasy za časovou jednotku;Primární produkce -  zelené rostliny;Sekundární produkce – zbytek

Trofický řetězec – potravní řetězec

Primární produkce – syntetickou prací asimilující rostliny (v množství sušiny)

Produktivita – výkon ve vytváření sušiny je přírůstek produkce za určené období na jednotku plochy

Hrubá produkce – celk.produkce+odumřelá, opadaná

Čistá produkce – množství, které zůstane po odečtení dýchání apod…
Geobiom : Bio. Jednotka, podmíněná makroklimatem. Horizontální pásmovitost. Rozdělení podle °C a mm srážek

Sladkovodní geobiocyklus ;Mezní faktory : teplota a chemické vlastnosti vody, hloubkové poměry, pohyb vody a kolísání vodní hladiny

Eurotrofní – bohaté na živiny;Oligotrofní – chudé na živiny;Supralitorál – pobřeží občas zalité vodou;Litorál – část dna s vegetací;Profundál – část dna bez vegetace

Dle hloubky : Epilimion – svrchní vrstva;Metalimion – střední vrstva;Hypolimion – pod 50m, 4°C

Zvířena reofilní – proudící vody – pstruh, lipan;Zvířena limnofilní – stojaté vody – kapr, cejn

Mořský geobiocyklus

Spuralitorál – zaplaven při max. přílivu;Litorál – hladina vody při odlivu;Sublitorál – litorál – 200m;Bathyální – 200 – 2000m;Abysální – 2000m –

Fauna : Arktická;Boreo-pacifická;Boreo-atlantská;Tropicko-indo-pacifická;Tropicko-atlantská;Antarktická

Geobiom :Polárních pustin;Tundry;Boreálních jehličnatých lesů;Opadavých listnatých lesů;Tvrdolistých lesů a křovin;Stepí;Savan;Pouští;Tropických deštných lesů;Tropických střídavě vlhkých lesů