1.      Úvod do studia fyzické geografie

-         Fyzická geografie je vědní disciplína v rámci geografických věd, zabývající se studiem fyzickogeografické sféry Země. Z časového a prostorového hlediska popisuje, studuje a prognózuje procesy a jevy, které se v ní odehrávají.

-         Fyzickogeografická sféra Země se skládá z jednotlivých geosfér:

a)      zemská kůra s georeliéfem – nejsvrchnější vrstva pevného zemského tělesa, jejíž povrch se označuje jako georeliéf

b)      atmosféra – plynný obal Země (po ozonovou vrstvu)

c)      hydrosféra – geosféra tvořená vodami oceánů a pevniny

d)      kryosféra – část zemské kůry a hydrosféry, jejíž teplota je po více než 2 roky pod bodem mrazu

e)      pedosféra – půdní pokryv na povrchu pevnin

f)        biosféra – geosféra s podmínkami pro život a trvale obydlena živými organismy

-         fyzickogeografická + socioekonomická sféra = krajinná sféra Země

 

Literatura:

Netopil, R. a kol. (1984): Fyzická geografie I. SPN, Praha. Kap. 1: s. 9-25.

Strahler, A., Strahler, A. (1999): Introducing Physical Geography. Wiley, New York. Kap. Prologue: s. 2-9.