ZÁVĚRY ze 3. GEOGRAFICKÉ KONFERENCE dne 16.3.2006

 

1)      prof. Hejkal se uvolil založit novou internetovou stránku, kam mu následně budou zasílány studijní materiály vhodné k procesu předstátnicové přípravy

 

2)      doc. Ing. Vrzáček se nabídl poslat prof. Hejkalovi zápisy z Humánní geografie v elektronické podobě, ježto většině našeho ročníku scházejí – resp. v prváku ještě nebyly – krom Mulíčkových přednášek – k dispozici

 

3)      RNDr. Osman a doc. Špičáková slíbili nezištnou pomoc svým fyzickogeografickým kolegům, a to poskytnutím přednášek z Geografie obyvatelstva či dopravy

 

4)      Z větší části byla vyřešena problematika zdrojů, z nichž bude záhodno čerpat potřebné informace( seznam těchto zdrojů viz níže). Prof. Herzán tímto děkuje kolegyni Pilařové, ale i všem ostatním, za vhodné připomínky a doplnění osnovy. Prof. Iránkovi potom patří velký dík za zásluhy o hladký a briskní průběh konferenceJ

 

5)      Termín příští konference byl většinou hlasů stanoven na úterý 21.3.2006 ve 20.00 hod. , opět ve velké zasedací síni rezidence Těsná 11. Konference bude zaměřena na projednávání ústní části státní zkoušky.

 

6)      RNDr. Osman vyslovil během konference řadu interesantních a ke věci se vztahujících prohlášení, která je možné shrnout do jedné z jeho tezí:

           „ a stejně sou to všechno sr…y“J

 

 

Příl. 1:   Okruhy a literatura k nim potřebná ( přesné názvy okruhů viz www.geogr.muni.cz)

 

  1. Orientace na Zemi a ve vesmíru…………Rudova bible, str. 68-109
  2. Tvar, rozměry a hmotnost země…………Rudova bible, str. 242 – 270
  3.  Pohyby země a jejich důsledky………..Rudova bible, str. 110 – 122

                                                                                                    271 – 325

4. Geofyzikální pole Země…………………Rudova bible, str. 123 – 158, 169 – 178,

                                                                                                     185 – 208

5. Kartografie a geoinformatika……………zápisky + www.geogr.muni.cz/ucebnice

6. Kartografické vyjadřovací prostředky…….zápisky + www.geogr.muni.cz

7. Globální tektonika…………………………Rudova bible, str. 123 – 146, 207 – 235

                                                                          FyGr – kap. Globální tektonika

8. Exogenní geomorfologické……………zelený Horník, str. 19, 28-82

                                                                   Demek: Obecná geomorfologie

9. Oběh vody + procesy……………..modrý Netopil, str. 157 – 161, 168 – 177

10. Světový oceán……………………modrý Netopil, str. 237 – 260

                                                                Demek: Obecná geomorfologie

                                                                Herber: Geografie světového oceánu

11. Voda na kontinentech…………..modrý Netopil, str. 161 – 219

12. Energetická bilance _Země…….modrý Netopil, str. 40 – 71

                                                           FyGr

13. Vítr + počasí………………….modrý Netopil, str. 83 – 115

14. Klimatické klasifikace……….modrý Netopil, str. 123 – 132

15. Půdní pokryv Země………….Tomášek: Půdy České republiky

16. Biosféra, ekosystém…………..zelený Horník, str. 199 – 220

                                                         Laštůvka: Ekologie…

17. Suchozemské biomy Země……..zelený Horník, str. 258 – 279

                                                           FyGr

18. Klasifikace půd……………….zelený Horník, str. 125 – 140, 179 – 181

                                                         Tomášek: Půdy České republiky

19. Půdotvorné procesy…………..zelený Horník: str. 120 – 125

                                                        Máčkovy přednášky z PEDA

20. Biosféra Země…………………viz okruh 16

21. Biomy souše Země……………viz okruh 17

22. Struktura energ. Zdrojů……….www.czso.cz

                                                         www.geofond.cz

                                                         Jarka slíbila poslat materiály Zdeňkovi

23. „Prkce zledělství“J………….něco sežene Robert + HumGr

24. Doprava, dopravní síť…………Sajdy: Geografie dopravy, přednášky 1-6

25. Prostorová mobilita obyv……..Sajdy: Obyvatelstvo, přednášky 5-6

26. Demografie……………………Sajdy: Obyvatelstvi 1(př.4,8) + 2(př.1)

27. Urbanizace…………………….Sajdy: Obyvatelstvo II.

                                                         Mulíček: HumGr - -Urbanizace + Geografie sídel

28. Globalizace…………………….?????????????Řehák??????????????????????

                                                          zeptám se Herbáře, v úterý dám vědět

29. Přírodní krajina Země………….www.herber.webz.cz

30. Kulturní krajiny Země…………is.muni.cz/e-learning

31. Ekologie krajiny……………….is.muni.cz/e-learning

32. FG regiony…………………….zeptám se Herbáře, v úterý dám vědět

33. SE regiony…………………….Robert a Lída absolvují audienci u Touška či kohoJ

34. FG a SE regiony ČR………….Zeměpis pro VII. Třídu (pokusím se přinést)

35. Analýza závislosti jevů……….Proškova Statistika (korelace, kovariance, regrese…)

36. Časové řady…………………..přednášky Dobrovolného

37. Vícerozměrné metody………..přednášky Dobrovolného ( faktorová a komponentní

                                                        analýza)

38. Geografická paradigmata…….Mulíček: HumGr – Metody, techniky, data

                                                                                       Role místa a prostoru

                                                                                       Vývoj a postavení HumGr

 

 

Omluvte případné prekljěpiyJ S pozdravem prof. RNDr. Ondřej Herzán. Csc.