Meteorologie a klimatologie

 

 

A

 

 

1)     Definujte: tóra, mlha (podle vzniku), mikroklima, rosný bod

2)     Zapiš rovnice, popiš složky a graficky znázorni: energetickou bilanci ZP v noci, radiační bilanci subsystému ...

3)     Uveďte Fourierovy zákony; faktory na nichž závisí hodnoty denní A teploty vzduchu, denní chod tlaku vodní páry (schéma, vysvětlení), druhy oblaků podle vzniku

4)     Definujte: index jižní oscilace, postglaciální klimatické optimum, mapa relativní bazické topografie, cyklón

5)     Nakresli rozklad sil a výsledný pohyb vzduchu při ustáleném pohybu vzduchu v cyklóně: bez tření, se třením

6)     Uveď základní zákonitosti všeobecné cirkulace atmosféry a zakreslete cirkulaci na Zemi v meridionálním řezu v případě:

a)     nerotující homogenní Země

b)     rotující homogenní Země

7)     Rozdělení vzduchových hmot z termodynamického hlediska (charakt.), schéma polohy sil při rovnováze fronty (nepohyblivá fronta), vznik termické cyklóny (nákres charakteristika), Walkersova cirkulace odb.

El Nino

8)     Zakresli proudnice v AC ve vertikálním a horizontálním řezu. Uveďte rozdělení anticyklon podle charakteru přízemního tlakového pole a jeho změn

9)     Nakreslete vertikální řez frontou (tvar, směr postupu, rozměry, oblaka) a popište průběh počasí při jejím příchodu

a)     teplá fronta

b)     studená fronta II. druhu

10)   Klima Země jako tranzitivní, netranzitivní a pseudotranzitivní systém (nákres, vysvětlení)

11)   Vypočti teplotu vzduchu na úrovni hladiny moře na návětrné straně horské překážky vysoké 2000 m při jejím překonávání tímto vzduchem, za předpokladu, že na návětrné straně vypadly srážky na závětrné straně v úrovni hladiny moře byla jeho teplota 20°C. Výška hladiny kondenzace je 1000 m. Naznačte způsob výpočtu

12)   Nakresli schéma frontogeneze a frontolýzy. Vyznačte hlavní oblasti frontogeneze a frontolýzy na SP (západně od ČR)

13)   Rovnice vzniku a zániku O3 ve stratosféře, procesy vzniku ozónové díry nad Antarktidou, pozorování změn koncentrace ozónu v Antarktidě ... Arktidě vysvětlení rozdílů

14)   Klimatický scénář – definice, požadavky, kritéria. Typy scénářů – stručná charakteristika.

15)   Vysvětlete studený start modelů, rovnovážné a přechodné studie při modelování klimatu, ekvivalentní CO2. Podstata radiačně-kompaktivních (?) modelů.

 

 

 

B

 

 

1)     Zakreslete schéma skložek EB a jejich orientace v subsystému urbanizovaného AP a v subsystému znečištěné atmosféry ve dne a v noci. Zapište rovnici pro oba subsystémy.

2)     Vysvětli pluviální a mezipluviální epochy, princip aktuálnosti, změna klimatu, konvekční klasifikace klimatu

3)     Zakresli: schéma vzniku frontální cyklóny se stručným popisem

4)     Vysvětli: klimatický pás, klimatická fronta, polární fronta, tropická zóna konverze (í?)

5)     Vysvětli: atmosferická fronta, znázorni schéma sil při rovnováze fronty, vysvětlete frontogenezi, frontolýzu (nákres), znázorněte deformační pole na SP

6)     Zakresli schéma příčné a podélné cirkulace v údolí včetně vysvětlení horských a údolních větrů

7)     Vysvětli, nakresli, odvoď pojmy: turbulence v bezoblačném ovzduší, gradientový vítr (cyklóna), ustálený pohyb vzduchu v mezní vrstvě atmosféry v AC, akční centrum atmosféry

8)     Uveď a charakterizuj příčiny vzniku vírového proudění

9)     Definuj: mapa relativní topografie, geopotencionální metr, barometrický tlak, hladina ledových jader

10)   Vysvětli rovnice vzniku a zániku O3 v troposféře, stratosféře; přirozené aerosoly a vliv aerosolů na klima, rozdělení klimatologických stanic, klima

11)   Vysvětli Rayleighův zákon, solární konstanta, exosféra, tryskové proudění

12)   Uveď a definuj: charakt. vlhkosti vzduchu, u 2. základních zakresli a popiš denní a roční chod

13)   Definuj: prognostická regresní rovnice, rozdělení předpovědi počasí podle doby, na kterou se vydávají,  vertikální řez studenou frontou I. druhu, monzuny

14)   Vysvětli modely energetické bilance, radiačně konvektivní modely, klimatický scénář, druhy regionálních klimatických scénářů z hlediska jejich sestavení.

15)   Vysvětli skleníkový efekt a skleníkové plyny, bazický stupeň, vlhko ?.... zvrstvění, vertikální řez nízkou AC

 

C

 

1)     Vysvětli: fén, inverze teploty (typy), místní klima, specifická vlhkost vzduchu.

2)     Zapiš rovnice, popiš složky a graf. znázorni a) radiační bilanci AP, b) rad. bil. atm.

3)     Definuj, vysvětli, zakresli ledový vítr – schéma vzniku, denní chod rel. vlhkosti vzduchu, orkán, indikatrix rozptylu pro zákl. typy rozptylu zář.

4)     Def., vystvětli – zákalový faktro, index jižní oscilace, geostrofický vítr, teorie samovolného růstu ledovců

5)     Nakresli schéma frontogenese a frontolýzy, vyznač hlavní centra na sev. polokouli

6)     Vypočti teplotu vzduchu, výška překážky 1500 m, u hladiny moře je 200C, hladina kondenzace je 700 m, když a) na návětrné straně vypadaly srážky, b) nevypadaly

7)     Uveď, vysvětli: průběh izobar v anticykloně a cykloně na hladině moře a izohypsy ve vyšších vrstvách atmosféry nad nimi, úlohy řešené pomocí barometrických rovnic, typy ročního chodu teploty vzduchu, vodní hodnota sněhové pokrývky (kdy se měří, čím)

8)     Zakresli proudnice v cykloně, ve vertikálním a horizontálním řezu, vysvětli proč mají takový charakter. Uveďte rozdělení anticyklon podle charakteru tlakového pole a jeho změn.

9)     Nakresli vertikální a horizontální řez mladou cyklonou, popiš průběh počasí v místě, přes které bude přecházet její teplý sektor.

10)   popiš meteorologickou budku, nakresli schéma jejího umístění (přístrojů), uveď názvy přástrojů, jaké charakteristiky a v jakých termínech měří.

11)    Podstata synoptické předpovědi počasí.

12)    Přístroje pro tlak na meteorologické stanici, nákres, princip, umístění, měření.

13)    Zákl. rovnice vzniku a zániku ozonu, včetně troposférického.

14)   Regionální klim. scénář, definice, metody sestavení, přednosti a nedostatky. Požadavky kladené na GCM pro sestavení reg. klim. sc.

15)   Vysvětli: citlivost modelů, rovnovážné a přechodné studie při modelování klimatu, ekvivalentní CO2, podstata modelů EBM.