Zkouška z Úvodu do studia geografie, řádný termín 18.1.2005

 

1.       Zakreslete vektory úhlové rychlosti zemské rotace pro φ = 90° s. š., 50° s. š., 0°, 50° j. š.

2.       Hodinový úhel (definice, nákres).

3.       Užití hvězdy pro stanovení hvězdného času.

4.       Zakreslete zdánlivou denní dráhu Slunce pro den letního a zimního slunovratu pro φ = 30° s. š. (úplný popis obrázku)

5.       Vyjmenujte a charakterizujte tři základní principy uplatňující se při šíření seismických vln prostředím.

6.       Magnetická deklinace (definice, nákres).

7.       Zakreslete vznik horního zrcadlení (průběh paprsků).

8.       Co způsobuje planetární represe a proč?

9.       Odvození vzorce (včetně nákresu) pro výpočet obvodové rychlosti při zemské rotaci pro φ = 40° s. š.

10.   Co dokazuje Faucaltův kyvadlový pokus? Vysvětlete ho.

11.   Nakreslete nautický trojúhelník a popište jeho prvky.

12.   Definujte střední hvězdný a sluneční den a uveďte jejich trvání. Pomocí nákresu vysvětlete rozdíl v jejich trvání.

13.   Uveďte rozdělení vesmírných těles podle jejich pozorovatelnosti pro φ = 70° s. š. (nákres, odvození  vztahů, výpočet).

14.   Tíhové zrychlení (definice, nákres) a jak se mění v závislosti na zeměpisné šířce a délce (nákres).

15.   Pólová síla (nákres, vysvětlení) a co způsobuje (vysvětlení).

16.   Uveďte a vysvětlete (nákresy) přímé a nepřímě důkazy oběhu Země kolem Slunce.

17.   Vypočtěte zeměpisné šířky s celoročním nautickým soumrakem na severní polokouli pro den letního slunovratu (podmínka, odvození vzorce, výpočet).

18.   Zakreslete přílivový elipsoid a denní chody vodní hladiny v různých zeměpisných šířkách při maximální kladné deklinaci Měsíce.

19.   Vypočtěte zeměpisnou šířku ze dvou kulminací téže hvězdy pomocí jejich zenitových vzdáleností (nákres, odvození vzorce).

20.   Definujte polární noc a odvoďte° s. š.° s. š.° s. š. vzorec pro stanovení jejího trvání pro φ = 80° s. š.

 

 

1. výška svět. pólu nad obzorem

2. zakreslete zdánlivou denní dráhu Slunce pro let. a zim. slunovrat na 90° sš

3. magnetická inklinace

4. zakreslete a popište záznam a profil seism. vlny

5. poloha Slun. Měsíce a Země při skočném a hluchém přílivu

6. odvoz. hmotnosti Země z Newton. grav. zákona

7. hustota tepelného toku- definice, jednotky, výpočet

8. zakreslete vektory odstředivého zrychlení

9. úhlová metoda měření- nákres, odvození,výpočet

10. co dokazuje odchylka padajících těles, nákres, vysvětlit

11. zakreslete zjednoduš. schéma slapové dynamiky geograf. prostoru

12. nákres Hertzprungova-Russelova diagramu, využití

13. vyjmenujte a charakterizujte parametry, kt bere v úvahu astronomická hypotéza. Co je graf ekvivalentních šířek

14. definice ortodromy, loxodromy, naznač výp. ortodromy mezi A,B, nákres

15. šířka geocentrická a astronomická

16.definice siderického a tropic. roku, vysvětlit rozdíl v trvání, který je základ kalendáře

17. nastává v čr 50°sš celoroč. astronom. soumrak v den letního slunovratu?

18. čemu se rovná vzdál. H1 (z =?, deklin.=63°) v zem. š. 30°sš. Stanovte z s použitím H2 (z = 35°, deklin.= -5°) obec. vztah, nákres, výpočet

19.definice polár. dne, stanovte zem. š. s jeho výskytem pro den let. slunovratu. Nákres, odvození výpočtu

20.trajektorie světel.paprsku při atmosf. refrakci, vyjmenujte a objasněte důsledky