Priestorové modelovanie a základy geoštatistiky (26.5.2006)

 

  1. charakterizujte rastrový datový model a popíšte jeho výhody v priestorovom modelovaní
  2. čo je to mapová algebra a popíšte lokálne funkcia mapovej algebry
  3. popíšte priestorovú autokoreláciu (pozitívna, negatívna...)
  4. charakterizujte metódu inverznej vzdialenosti pri priestorovej autororelácii
  5. vysvetlite rozdiel medzi exaktnou a aproximujúcou metódou interpolácie, kedy sa využívajú
  6. z analýzy zamestnanosti lesníkov a poľnohospodárov v okresoch ČR vyšli nasledujúce hodnoty:         moranov index = 0,932

očakávaný moranov index = 0,852

Z skore = 2,093

            Interpretujte tieto výsledky