Předměty státní závěrečné zkoušky pro jednotlivé obory

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Základy geografie a kartografie

Písemná zkouška má prokázat pochopení základů geografie a kartografie ve smyslu

Zkušební okruhy

 1. Orientace na Zemi a ve vesmíru. Čas a kalendář.
 2. Tvar, rozměry a hmotnost Země. Jejich geografické důsledky.
 3. Pohyby Země a jejich geografické důsledky.
 4. Geofyzikální pole Země – základní charakteristiky.
 5. Kartografie a geoinformatika - vymezení a definice prostorových dat, informací a znalostí .
 6. Kartografické vyjadřovací prostředky. Metody znázorňování obsahu topografických, geografických a tematických map. Generalizace prvků obsahu map.
 7. Globální tektonika a pohyby litosférických desek, vznik a přeměny hornin, vulkanizmus a zemětřesení.
 8. Exogenní geomorfologické procesy a tvary, strukturní geomorfologie.
 9. Oběh vody, hydrologické procesy.
 10. Světový oceán - struktura, procesy, vlastnosti vody.
 11. Voda na kontinentech – hydrologie povrchových a podpovrchových vod.
 12. Energetická bilance Země. Teplota vzduchu. Voda v atmosféře.
 13. Vítr. Globální cirkulace atmosféry. Systémy počasí.
 14. Globální klimata (klimatické klasifikace).
 15. Půdní pokryv Země, půdní klasifikace, půdní typy.
 16. Biosféra, ekosystém, ekologické faktory živých organizmů, struktura a fungování ekosystémů.
 17. Suchozemské biomy Země.
 18. Půdní pokryv, klasifikace a nomenklatura půd, šířková půdní zonalita, vertikální půdní stupňovitost.
 19. Půdotvorné procesy, faktory pedogeneze, půdní horizonty
 20. Biosféra Země - struktura, procesy, vztahy mezi vlastnostmi stanoviště a organickými společenstvy, diferenciace a integrace.
 21. Biomy souše Země.
 22. Struktura energetických zdrojů ve světě.
 23. Vznik a vývoj zemědělství ve světě. Klasifikace zemědělství (základní formy subsistenčního a tržního zemědělství). Současná témata v geografii zemědělství (agroindustrializace, commodity chains, globalizace zemědělství, potravinový problém apod.).
 24. Význam a důsledky působení dopravy v prostoru. Konfigurace a vývoj dopravní sítě v území. Charakteristika základních druhů dopravy.
 25. Formy prostorové mobility obyvatelstva. Zákonitosti, příčiny a důsledky migrací. Přehled významných migrací v moderní historii. Azylanti a uprchlíci, modifikace mezinárodních migrací v současném světě.
 26. Demografický přechod, druhý demografický přechod, současná demografická situace ve světě.
 27. Urbanizace, sídelní systémy, hierarchie středisek.
 28. Ekonomická a kulturní globalizace, procesy a dopady
 29. Přírodní krajina Země - globiony, zóny, výškové stupně, složky, procesy.
 30. Kulturní krajiny Země - interakce člověka a přírody, funkční typy.
 31. Ekologie krajiny - percepce, úpravy, ochrana a využívání, LANDEP, EIA, SEA.
 32. Fyzickogeografické regiony - struktura, hierarchie, procesy, identifikace.
 33. Socioekonomické regiony - struktury, hierarchie, procesy, identifikace.
 34. Fyzickogeografické a socioekonomické regiony Čech a Moravy.
 35. Analýza závislosti geografických jevů.
 36. Metody a postupy analýzy časových řad v geografii.
 37. Využití vícerozměrných metod v geografii
 38. Geografická paradigmata, geografický výzkum, analýzy a syntézy, teorie, empirie a aplikace v geografii

Srovnávací literatura

 1. Demek, J., Quitt, E., Raušer, J. (1976): Úvod do obecné fyzické geografie. Academia, Praha, 404 s.
 2. White, I.D., Mottershead, D.N., Harrison, S.J. (1986): Environmental Systems. An Introductory Text. Allen and Unwin, 495 p.
 3. Strahler, A., Strahler, A. (2000): Introducing Physical Geography. Wiley, 575 p.
 4. Miller, G. T. (1998): Living in the Environment. Principles, Connections, and Solutions. Wadsworth, 761 p.
 5. Cloke, P., Crang, P., Goodwin, M.: Introducing Human Geographies. Arnold 1999
 6. Robinson, A.H., Morrison, J.L., Muehrcke, P.C., Kimerling, A.J., Guptill, S.C. (1995): Elements of Cartography. Sixth Edition. Wiley & Sons. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore. 674 s.
 7. Peet, R. (1999): Modern geographical thought. Oxford, Blackwell Publishers, 342 p.